Garantie

Wat valt binnen de garantie?

Beflexx garandeert voor de periode van 2 jaar na data van eerste aankoop het Apparaat geheel kosteloos te repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen. Geen geld restituties. Uitgesloten zijn de volgende onderdelen die normaal vervangen dienen te worden:

  • stofzakken
  • motor filter
  • borstel accessoires
  • stretch stofzuigerslang  

Garantie wordt enkel verleend aan de oorspronkelijke koper. Een aankoopbewijs of een andere bewijs van de datum van de oorspronkelijke aankoop is vereist voordat garantie verleent wordt.

Beflexx garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Beflexx garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Beflexx garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Europa en Noord Amerika (Verenigde Staten en Canada).

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Beflexx, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Beflexx in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Beflexx geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.